INFORMACIÓ LEGAL

1r ACCEPTACIÓ DELS TERMES D'ÚS

La visita o accés a aquesta web és absolutament voluntària i atribueix a qui accedeixi a aquesta URL la condició d'usuari. Atesa la vostra condició d'usuari, i pel fet d'accedir a aquesta web propietat de Finques Cèsar, se us exigeix l'acceptació dels termes d'ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta adreça, per la qual cosa haureu de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserva aquesta advertència legal abans de fer qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc., en aquesta URL.

2n MODIFICACIONS D'AQUEST AVÍS LEGAL

Finques Cèsar, es reserva el dret de modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de l'empresa. En aquests casos, una vegada ho sàpiga Finques Cesar S.L., s'avisarà amb antelació prudencial dels canvis que s'introdueixin a l'avís legal que afectin les condicions generals d'ús, la política de protecció de dades i la resta de normativa aplicable als Serveis de la Societat de la Informació, i de quan els canvis començaran a tenir tots els efectes

3r OBJECTE

Finques César S.L., proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que dóna als seus clients i les seves característiques, i informació sobre l'entitat mateix.
En aquest sentit es faran enllaços (links) a altres pàgines fetes a tall d'exemple dels serveis prestats, sense que això suposi recomanació, invitació o suggeriment per visitar aquestes pàgines i, per tant, tenint en compte que Finques Cèsar no pot controlar que els continguts, informacions i enllaços que siguin accessibles des de la seva web, estiguin sencers i lliures d'errors i actualitzats en tot moment. Per això Finques Cèsar declina qualsevol responsabilitat que pugui sorgir quan s'accedeixi a les pàgines de tercers. Al visitar i utilitzar la web de Finques César S.L. s'accepta el fet que el propietari es reserva el dret de modificar o suspendre les pàgines disponibles, el lloc web, o esborrar de manera temporal o definitiva les dades que ha ofert, en qualsevol moment, sense avís previ i sense cap tipus de responsabilitat amb els usuaris.
Així doncs, amb els límits establerts a la Llei SSII, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que hi ha a les seves pàgines d'Internet.

4t PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'usuari entén que tot el material i contingut de la pàgina (textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts en aquesta web) són propietat exclusiva de Finques Cèsar o dels seus llicenciants.
Per tant, l'usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta i a descarregar en un sol ordinador una còpia del material per a un ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'usuari compleixi totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.
Finques Cèsar autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

  • que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial, incloent-hi les relacions de distribució, agència o concessió entre Finques Cèsar i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç;
  • que no es creï la impressió que els continguts o web de Finques Cèsar pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants de la web des de la qual s'estableix l'enllaç (a excepció de TecnoBravo.com);
  • que no s'ofereixi una imatge de Finques Cèsar o dels seus productes que resulti distorsionada, hilarant, perjudicial, difamant o equivocada;
  • que l'enllaç no s'estableixi des d'una web els continguts de la qual resultin contraris a la Llei, a la moral i a l'ordre públic, incloent-hi aquelles en què hi hagi contingut pornogràfic, xenòfob, violent, delictiu o il·lícit.

5è ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d'accés i ús d'aquesta web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l'usuari es compromet a fer un bon ús de la web i dels serveis que ofereix.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, els drets o els interessos de tercers, i queda prohibit expressament:

  • fer actuacions que puguin produir a la web o a través de la web i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de Finques Cèsar o a tercers;
  • er publicitat o donar informació comercial directament o de manera encoberta enviant correus massius o grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa (mail bombing)

Finques Cèsar no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de Finques Cèsar.
Finques Cèsar declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites a la seva web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció o prestació defectuosa del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a Finques Cèsar, o en cas que es produeixin conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, incloent-hi els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no. Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que el visitant pugui sofrir en els seus equips informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

6è POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en el formulari de petició d'informació, Finques Cèsar compleix la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i la resta de legislació que la desenvolupa.
S'informa a l'usuari que les dades que s'obtinguin en aquest formulari seran incloses dins d'un fitxer temporal per al seu tractament automatitzat, i l'usuari hi dóna el seu consentiment clar, exprés i inequívoc mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions.
Les dades personals que són introduïdes per l'usuari lliurement i recollides mitjançant el formulari de petició d'informació contenen els camps i les dades estrictament necessàries per complir la finalitat amb la qual va ser dissenyat de contestar i identificar les peticions fetes per l'usuari i atendre la seva consulta d'informació sobre els serveis oferts per Finques Cèsar que demana l'usuari, i és necessari conèixer dades de caràcter personal d'obligada complimentació.
L'usuari garanteix la veracitat de les dades introduïdes al formulari de petició d'informació, i és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que pugui causar a Finques Cèsar o a terceres parts per la informació facilitada.
En tot cas, l'usuari és informat del dret que l'assisteix de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a Finques Cèsar a través de l'adreça de correu finquescesar@finquescesar.cat.
Finques Cèsar es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir. El responsable del seu tractament és Finques Cèsar amb el domicili i la localització indicats a l'apartat d'aquestes Dades Legals, present de manera gratuïta i permanent en aquesta web.
D'altra banda, s'informa als usuaris de l'ús de cookies per obtenir informació i fer anàlisis estadístiques sobre l'ús de la nostra web. Les cookies que utilitza Finques Cèsar són anònimes sota protocols HTTP i no es refereixen a les dades personals de l'usuari ni permeten accedir a dades del disc dur de l'usuari. La identitat de l'usuari mai és inserida directament a la cookie i per tant no és interceptable.
El protocol HTTP és sense estat, i això vol dir que un servidor HTTP no té mitjans per relacionar informació referent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li ha pogut enviar, fins i tot encara que faci pocs segons que ens hem connectat, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7è JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests termes d'ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquesta web serà interpretada segons les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d'aquesta web. Els Jutjats i Tribunals competents dins de l'àmbit territorial espanyol podran resoldre qualsevol litigi o conflicte que pugui sorgir, i l'usuari renunciarà expressament a qualsevol altra jurisdicció.